# آموزش

LIS

اطلاعیه:28/2/93 دانشجویانی که درسLISرادارند به نکات زیر توجه نمایند. منابع امتحانLISاززبان استاد: منابع امتحان پایانی شامل:از منابع امتحان معرفی شده، مقاله کاربرد LIS ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 0 بازدید

فیلم های آموزشی دوربین های توتا استیشن

آموزش توتال OTS/RTS 650   نمایش کارخانه معرفی دوربین تنظیمات برداشت نقاط پیاده کردن ترفیع لیست کد ها برنامه های توتال دانلود و تخلیه اطلاعات آپلود ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید

آموزش نرم افزار های نقشه برداری

 مدیروبلاگ جهت آموزش وانجام کلیه پروژهای مربوط به نرم افزارهای زیر وهمچنین همکاری با شرکت های نقشه برداری اعلام آمادگی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید

نقشه برداری

معرفینقشهبرداریواهدافآنمهندسینقشهبرداریتاریخچهنقشهبرداری معرفی رشته مهندسی نقشه برداری و اهداف آن معرفی رشته نقشه برداری: تاریخچه ی مهندسی عمران به اصطلاح Civil engineering به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 1 بازدید