کتاب کاربردهایGISدرجهان

کتاب کاربردهای سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در جهان

 

دانلود

فهرست مطالب

فصل اول: کاربرد GIS در محیط زیست

فصل دوم: کاربرد GIS در مدیریت شهری

فصل سوم: تلاش در اجرای GIS و کاداستر

فصل چهارم: روش ها و الگو های شهری و منطقه ای

 گردآوری: مرکز اطلاعات جغرافیایی شهر تهران، 1376

/ 0 نظر / 15 بازدید