خود القایی

تئوری ازمایش :

سیم پیچی به خود القایی L1 و مقاومت داخلی r1 داریم . با ولتاژمستقیم مداری مطابق شکل می بندیم مقادیر ولتاژ وجریان را از ولت متر و امپر متر         می خوانیم و از روی انها مقاومت داخای سیم پیچ را محاسبه می کنیم .

R1=V/I       

 

 

ازمایش فوق را بار دیگر با جریان متناوب تکرار می کنیم ومقاومت ظاهری سیم پیچ (Z) را محاسبه می کنیم .

Z1=R12+L12ω2→L1=Z12-R12/ω                             Z1=V/I

مقدار L1 را برای سیم پیچ از رابطه ی فوق بدست می اوریم و همچنین می دانیم :ω=2Πν  =2Π×50=3.14           

شرح ازمایش :

ابتدا با استفاده از سیم پلچ و منبع تغذیه و سیم های رابط و امپر سنج وولت سنج مداری مطلبق شکل بالا درست می کنیم و ابتدا ازمایش را با جریان مستقیم انجام می دهیم و از انجا مقدار V وI را بدست می اوریم  تا با جای گذاری در رابطه ی R1=V/I مقدار R1 را بدست اوریم سپس ازمایش را با جریان متناوب انجام می دهیم ومقدار های V و I را این بار برای بدست اوردن Z1 بدست می اوریم : Z1=V/I         

با بدست اوردن مقدار Z1 از حالت جریان متناوب و مقدار R1 از حالت  جریان مستقیم و جای گذاری در رابطه ی L1=Z12-R12/ω   مقدار L1 را بدست   می اوریم .

با دیگر ازمایش را با قرار دادن هسته ی اهنی در داخل سیم پیچ تکرار می کنیم و تغییرات ایجاد شده در VوIرا با مقدار انها در حالت بدون هسته ی اهنی مقایسه می کنیم . با بدست اوردن مقدار IوV در حالت سیم پیچ با هسته ی اهنی  طبق روش قبلی مقدار R1 را از حالت جریان مستقیم و مقدار Z1را از حالت جریان متناوب به دست اورده و در رابطه ی L1=Z12-R12/ω جای گذاری می کنیم و مقدار L1 را محاسبه می کنیم.

خطای مطلق

خطای نسبی

ω 

Lواقعی

Lظاهری

Z1

R1()

 

 

 

314

0.051

 

 

21.2

جریان مستقیم بدون هسته

0.023

0.311

 

 

0.074

31.55

 

جریان متناوب بدون هسته

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید