دانلودمقاله هایGIS-RS-فتوگرامتری-ژئودزی

  تشخیص پوشش های زمین در تصاویر ماهواره با استفاده از تکنیک های یادگیری ماشین

 

  مکانیابی بهینه استقرار ایستگاههای آتش نشانی شهر زنجان با استفاده از از تحلیل شبکه، منطق فازی و gis

 

  تهیه نقشه LST با استفاد از تصاویر ماهواره ای

 

  Mapping biomass of a temperate deciduous forest using SAR data

 

  توسعه یک مدل پارامتریک جهت کالیبراسیون لیزر اسکنر زمینی

 

  ارائه روشی برای تولید نقشه های پوشش گیاهی در مقیاس ملی با استفاده از اطلاعات اقلیمی، توپوگرافی و خاک

 

نقش زیر ساخت داده های مکانی در پیشرفت پایدار دولت الکترونیک   آشکارسازی لبه با استفاده از شبکه عصبی بهینه سازی شده توسط الگوریتم ژنتیک   توسعه روشهای متداول نرمالیزاسیون رادیومتریک نسبی تصاویر ماهواره ای چندزمانه   طبقهبندی کاربری اراضی شهری با استفاده از آنالیزهای شئ مبنای دانش گرا بر اساس ارتباطات مفهومی بین کلاسی   تأثیر خطاهای سیستماتیک سیستم سونار مولتیبیم بر روی دادههای عمقیابی آن   استفاده از منطق فازی و روش تحلیل سلسله مراتبی در تعیین مکان بهینه استقرار ایستگاه های امداد رسانی پس از وقوع بحران   شناسائی کانونهای برداشت و تاثیر تغییرات پوششگیاهی در بروز توفانهای گرد و غبار با استفاده از فناوری سنجش از دور وGIS   توسعه شاخص گیاهی جدید برای ارزیابی میزان کلروفیل تاج پوشش گیاهان   استفاده از تکنیک GPS Radio Occultation در بررسی تغییرات اقلیمی   پتانسیل یابی آلودگی آبهای زیرزمینی در دشت های نوترگی و هلایجان GIS در محیط DRASTIC با استفاده از مدل تصمیمگیری چند معیاره جهت رتبه بندی مراکز شهری با دیدگاه حمایت از تئوری اختلاط کاربری به روش Fuzzy TOPSIS   lمکانیابی منابع تولید پراکنده در صنعت برق با استفاده از کولونی زنبورهای عسل   A comparative study of subpixel target detectors for hyperspectral imagery   بهبود طبقه بندی شی گرای پوشش اراضی شهری پیچیده بر مبنای سطوح چند مقیاسه با بکارگیری تصاویر Ikonos   بررسی عملکرد الگوریتم های تعیین ابعاد زیر فضای سیگنال در تصاویر ابرطیفی به صورت کلی و محلی   استخراج پارامترهای مدلی درخت با تکنیک مختصرسازی به روش الگوریتم آلفا   AUTOMATED DELINEATION OF INDIVIDUAL TREE CROWNS THROUGH MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF QUICKBIRD IMAGERY   ارزیابی توان توسعه و آمایش سرزمین حوضه آبریز مرک کرمانشاه با استفاده از GIS   شبیه سازی رشد فیزیکی شهر با استفاده از مدل سلول های خودکار شهری GISو RS   استفاده از روش PROMETHEE برای جانمایی ایستگاه های پایش آلودگی هوا تعیین ساختار بهینه و مقایسه هسته های مختلف ماشین بردار پشتیبان در طبقه بندی تصاویر ابر طیفی   پیش بینی احتمال وقوع سیل به کمک شبکه عصبی چند لایه   مقایسه روش SVM با کرنل های چند جمله ای و پایه شعاعی با شبکه عصبی برای تفکیک پوشش گیاهی و خاک در تصویر ماهواره ای + ETM   بررسی کارایی تاکسی مشارکتی در مدیریت ترافیک   بهبود طبقه بندی کمترین فاصله با استفاده از الگوریتم ژنتیک جهت تفکیک محصولات کشاورزی   مقایسه تصاویر ماهواره ای ALOS-Prism و IRS-P 5 به منظور بازنگری نقشه های 1:25000   ارائه روشی کارا جهت بهبود الگوریتم StaMPSدر برآورد نرخ جابجایی در منطقه دشت تهران   فشرد هسازی داده های رستری به وسیله روش تجزیه به مقادیر سینگولار در جبرخطی   پهنه بندی ساختار سیمای سرزمین شهر اصفهان با استفاده از شش ضلعی   بکارگیری روشهای WofE و لجستیک رگرسیون جهت بهینه سازی انتخاب محل حفاری در اکتشاف تفصیلب منابع معدنی رفع ناهمگونی معنایی زیرساخت داده مکانی SDI با استفاده از سنجش همانندی معنایی   ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت ایذه- پیون از نظر شرب با استفاده از gis   پردازش اطلاعات سیگنال امواج سونامی سال 2004 اقیانوس هند ثبت شده در دستگاه های تایدگیج و آشکارسازی آن به کمک تبدیلات موجک   بررسی روند تغییرات پوشش اراضی و رشد جمعیت در محدوده شهر اصفهان با استفاده از سنجش از دور طی   تعریف اعتمادپذیری داخلی و خارجی به عنوان معیار سنجش آرایش هندسه فضایی

/ 0 نظر / 307 بازدید