گزارش دستگاه توتال استیشن نیکون:
ساعت ٩:٤٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸٩   کلمات کلیدی:

 

 TILT  TELESCOPE

                                                                                                                                        

                                                               

 

 

توضیح کلیدها:

کلیدPWR : این کلید برای روشن و خاموش کردن دستگاه بکار می رود وقتی دستگاه روشن شد و پیغام TILT TELESCOPE  ظاهر می شود که باید برای پاسخگویی به آن تلسکوپ دوربین را در جهت قائم و افق حرکت داده تا خود را نسبت به ایستگاه و ترازو دوربین توجیه کند. حال دستگاه برای انجام مراحل بعدی آماده است.

پس از روشن کردن دستگاه و دوران تلسکوپ اگر دستگاه تراز نباشد پیغام زیر ظاهر می شود:

AVI TILT

HR:59.26.15       D

NIKON                                                      2ND

ENT                                                        PWR

 

 

 

که با تراز کردن دستگاه در جهت سه پیچ این پیغام می رود و صفحه نمایش به صورت زیر ظاهر   می شود:

 

VA:88.35.17        D

HR:59.26.15        D

NIKON                                                   2ND

ENT                                                     PWR  

 

 VA: (VERTICAL) : زاویه قائم که به واحد درجه نمایش داده می شود.

HR: (HORIZANTAL) :  زاویه افقی در جهت راست گرد که به واحد درجه نمایش داده می شود.

INDEEX ING : چرخش یک دور لمب افق ضمن روشن شدن را به همراه خواهد داشت.

کلید ENT : این کلید برای دو منظور بکار می رود یکی درج ممیز و دیگری برای اینتر کردن.

کلید 2nd  : این قسمت دوم هر کلید را از ده کلید دستگاه را فعال می کند.

  SD: طول مایل اندازه گیری شده توسط دستگاه که در حالت عادی دستگاه 3 مرتبه طول را اندازه گیری می کند.

SD:………………

HR:                             D

             2ND                                               

                                                         PWR

 

 

 

کلید MSR : این گزینه مخفف کلمه  Measur ment می باشد که به معنی اندازه گیری طول است با فشار دادن این کلید طول مایل برای ما توسط دستگاه اندازه گیری می شود.

AVE: تعداد دفعاتی که می خواهیم اندازه گیری تکرار شود.

AVE:   05

 

                                    

                                                         PWR

 

 

-  کلید AVE  : برای استفاده از این کلید همانطور که گفته شد ابتدا باید کلید 2nd  را فشار داده و در قسمت AVE مقدار اندازه گیری دلخواه را به دستگاه معرفی می کنیم در این صورت دستگاه هنگام اندازه گیری طول، طول را به تعداد دفعاتی که به آن معرفی کرده ایم اندازه    می گیرد و میانگین آن را بر روی صفحه نمایش نشان میدهد.

-  کلیدSHV : این کلید مخفف سه کلمه Slope Horizontal Vertical است و با هر بار فشار دادن این کلید می توان طول مایل ، طول تبدیل به افق و اختلاف ارتفاع را بر روی صفحه نمایش مشاهده کرد.

SD: طول مایل

HD: طول تبدیل به افق

و با اینتر کردن می توانیم اختلاف ارتفاع را (VD) مشاهده کنیم.

 

 

SD:             

HD:

 

                     

                                                       

 

 

 

VD:

SD:

 

              

 

 

 

-  کلید  SO: این گزینه مخفف کلمه Stake out یا  Setting out می باشد  که بوسیله  آن  می توان عدد ثابتی به دستگاه معرفی کرد تا دستگاه این عدد ثابت را از طول اندازه گیری شده کم کند که با زدن 2nd   فعال می شود و طول را وارد می کنیم.

SO: 000000              Õ 2nd

 

                                  

 

 

 

-  کلید TRK : این گزینه مخفف کلمه Traking  می باشد و سرعت اندازه گیری را افزایش  می دهد ولی دقت را از 10 ثانیه پایین می آورد یعنی از حدود mm به حدود سانتی متر دقت را کاهش می دهد.دستگاه در حالت عادی با سه طول موج کار می کند ولی در حالت TRK با دو طول موج اندازه گیریها را انجام می دهد.

-        

TRKT-P

 

3

کلیدT-P : این گزینه مخفف دو کلمه Pressure  و Temperature می باشد که به معنی دما و فشار بوده و به طــور کــلی ضریب شکستی است که به صورت  p.p.m   به ما داده می شود. که با زدن کلید2nd                        و سپس فعال  می شود و صفحه نمایش به صورت زیر در می آید:

TEMP:25

RRES:0000

 

 

           

                                                         

 

 

                           

 

-  کلید XYZ: بوسیله این کلید می توان مختصات نقطه دلخواه را به دست  آورد. باید توجه داشت که ابتدا باید مختصات نقطه استقرار دوربین را به دستگاه معرفی کرد و ژیزمان را به لمب افق دوربین بست تا بتوان مختصات نقطه مورد نظر را بدست آورد.

-  کلید PSM : این گزینه معرف کلمه Prism constant می باشد. و به مفهوم ثابت رفلکتور بوده (هر دستگاه ثابت رفلکتوری مخصوص به خود دارد منظور ثابت رفلکتور این است که وقتی امواج به رفلکتور برخورد کنند از یک محیط با چگالی پایین به یک محیط با چگالی بیشتر وارد می شود به نظر می رسد که امواج مدتی طول بکشد تا منعکس شود این طور به نظر می رسد که امواج کمی عقبتر رفته و سپس منعکس شده اند این مقدار فاصله کاذب ایجاد شده  را ثابت رفلکتور می نامند)که این مقدار به صورت عدد با علامت منفی به دستگاه معرفی می شود تا در هنگام اندازه گیری طول به آن اعمال شود.

PSM : 030      mm

 

                                                         PWR

 

 

 

-  کلید RDM : از این گزینه که مخفف کلمه Remote Distance meas. می باشد برای انجام اندازه گیری های  مربوط به پروفیل طولی استفاده می شود که برای این منظور مطابق شکل یک طول مایل را اندازه گیری کرده سپس به نقطه دوم قراولروی کرده و با زدن کلید RDM اختلاف ارتفاع ، طول مایل و طول افق  بدست می آید.

 

 

rVD : 0.000  m

rSD : 0.000  m

 

 

 

NIKON                                                   2ND   

ENT                                                          PWR

 

 

 

 


rHD: 0.000  m

Rvd:0.000   m

 

NIKON                                                   2ND   

ENT                                                          PWR

 

 

 


دوربین

سطح زمین

 

-  کلیدREM : این گزینه مخفف عبارت Remote Elevation meas. می باشد. و برای اندازه گیری ارتفاع غیر قابل دسترسی می باشد و بطور مثال برای بدست آوردن ارتفاع یک سوله ابتدا فلکتور را درست در زیر محل مورد نظر قرار داده و یک طول مایل را می خوانیم. سپس تلسکوپ را به نقطه مورد نظر قراولروی کرده و کلید REM را می فشاریم در نتیجه ارتفاع کف تاسقف محل مورد نظر برای ما اندازه گیری می شود. در این کار باید توجه داشت که ارتفاع دوربین و رفلکتور باید یکی باشد.

-  کلید ANG : با زدن این کلید می توان زاویه را اندازه گیری کرد که می توان زاویه افقی(HORIZNTALI) و زاویه قائم (VERTICAL) را در صفحه نمایش قرائت نمود.

VA: 88.35.17     D

HR : 59.26.15    D

NIKON                                                   2ND   

ENT                                                          PWR

 

 

 

 

- 

6

M-F

ANG

کلید M-F : با زدن این کلید می توان واحد اندازه گیری را برای دستگاه معرفی کرد و به دستگاه گفت که اندازه گیری رابر حسب متر یا فوت انجام دهد  که با زدن کلید 2nd  و سپس کلید                  فعال می شود.

-  کلید R/L  : بوسیله این کلید می توان چپگر یا راستگر بودن لمب افق را تعیین کرد یعنی     می توان تعیین کرد جهت افزایش لمب در چه جهتی باشد.

-  کلید RST : از این کلید بریا ثابت نگه داشتن زاویه افق بر روی یک امتداد استفاده می شود و می توان عمل صفر کردن دستگاه را بوسیله این کلید انجام داد.

VA : 88.35.11        D

HR : 00.00.00        D

NIKON                                                    2ND   

ENT                                                          PWR

 

 

 

-  کلید % : با زدن این کلید زاویه قائم بین دو نقطه به صورت در صد شیب نمایش داده می شود.

RST

8

%

که با زدن کلید              فعال می شود.

V % : - 3.24%

HR : 00.00.00    D

NIKON                                                   2ND   

ENT                                                          PWR

 

 

 


-  ™ : این کلید چراغ صفحه نمایش را روشن می کند و در مواقع تاریکی بکار می رود.

-  کلید REC : این کلید برای ذخیره  کردن اطلاعات  در فیلد بوکها و خروجیها بکار میرود.

پیاده کردن وبرداشت کردن

- 

2

so

shv

کلید SO : با زدن کلید 2nd  وسپس                          فعال می شود و صفحه نمایش به صورت زیر در می آید. که در این جا طولی که میخواهیم پیاده کنیم وارد دستگاه می کنیم و دو بار اینتر می کنیم و سپس MRS می کنیم.

SO :100.000      m                2

                                            

 F  

NIKON                                                   2ND   

ENT                                                          PWR

 

 

 

این کلید برای پیاده کردن به صورت طولی و زاویه ای می توان استفاده کرد . برای مثال در پیاده کردن قوس ها که ما طول نقاط را که باید پیاده شود و زاویه  آن را نیز داریم برای مثال یک طول 100 متر را می خواهیم پیاده کنیم این طول را وارد دستگاه  می کنیم و دوربین را به زاویه ای که داریم می بندیم بعد رفلکتور را در امتداد دوربین گرفته و Measur می کنیم. بعد دستگاه طولی را که اندازه گیری کرده را از طول مبنا 100 که به دستگاه داده ایم کم می کند و طول که باید به عقب

dS:  - 07.351      m

HR:   59.26.15    D  

NIKON                                                   2ND   

ENT                                                          PWR

 

یا جلو رفت را به ما می دهد.به این صورت که اگر منفی باشد باید به عقب رفت و اگر مثبت بود به جلو.در واقع (êd=d-D) که d طول است که به دستگاه می دهیم و D طولی که دستگاه اندازه گیری کرده است.

 

4

PSM

پس از اینکه MRS کردیم و صفحه نمایش شکل بالا درآمد (dS) مقدار فاصله ای است که باید به عقب یا جلو رفت تا طول مورد نظر پیاده شود که در اینجا (-7.351) متر است چون این عدد منفی است پس باید اندازه این مقدار به عقب بازگشت.

- 

XYZ

برای توجیه این دستگاه باید از کلید                             استفاده کرد به این صورت که بعد از زدن این کلید دستگاه مختصات نقطه استقرار دوربین را از ما می گیرد.

X: 1000.000   M

Y:1000.000    M  

                                                      

 

 

که در این صورت اول X وy و بعد از فشار دادن دوباره کلید صفحه نمایش عوض می شود و ارتفاع را وارد می کنیم.

Y: 1000.000   M

Z:1000.000    M  

NIKON                                                              2ND   

ENT                                                          PWR

 

 

 

پس از وارد کردن مختصات اینتر می کنیم که صفحه نمایش تغییر یافته و می توان ارتفاع منشور(HT) و ارتفاع دستگاه (HI) را وارد کنیم.

HT: 001.7000       m

HI :001.530          m  

 NIKON                                                          2ND   

ENT                                                      PWR

 

 

 

پس از وارد کردن HT و HI اینتر می کنیم.

کلید LG: کاربرد این کلید برای روشن کردن لیزر دستگاه می باشد و اکس دستگاه را نشان می دهد. که پس از انجام این مراحل دستگاه برای برداشت کردن آماده میشود .