خود القایی
ساعت ۸:۱٢ ‎ب.ظ روز جمعه ٧ خرداد ۱۳۸٩   کلمات کلیدی:

تئوری ازمایش :

سیم پیچی به خود القایی L1 و مقاومت داخلی r1 داریم . با ولتاژمستقیم مداری مطابق شکل می بندیم مقادیر ولتاژ وجریان را از ولت متر و امپر متر         می خوانیم و از روی انها مقاومت داخای سیم پیچ را محاسبه می کنیم .

R1=V/I       

 

 

ازمایش فوق را بار دیگر با جریان متناوب تکرار می کنیم ومقاومت ظاهری سیم پیچ (Z) را محاسبه می کنیم .

Z1=R12+L12ω2→L1=Z12-R12/ω                             Z1=V/I

مقدار L1 را برای سیم پیچ از رابطه ی فوق بدست می اوریم و همچنین می دانیم :ω=2Πν  =2Π×50=3.14           

شرح ازمایش :

ابتدا با استفاده از سیم پلچ و منبع تغذیه و سیم های رابط و امپر سنج وولت سنج مداری مطلبق شکل بالا درست می کنیم و ابتدا ازمایش را با جریان مستقیم انجام می دهیم و از انجا مقدار V وI را بدست می اوریم  تا با جای گذاری در رابطه ی R1=V/I مقدار R1 را بدست اوریم سپس ازمایش را با جریان متناوب انجام می دهیم ومقدار های V و I را این بار برای بدست اوردن Z1 بدست می اوریم : Z1=V/I         

با بدست اوردن مقدار Z1 از حالت جریان متناوب و مقدار R1 از حالت  جریان مستقیم و جای گذاری در رابطه ی L1=Z12-R12/ω   مقدار L1 را بدست   می اوریم .

با دیگر ازمایش را با قرار دادن هسته ی اهنی در داخل سیم پیچ تکرار می کنیم و تغییرات ایجاد شده در VوIرا با مقدار انها در حالت بدون هسته ی اهنی مقایسه می کنیم . با بدست اوردن مقدار IوV در حالت سیم پیچ با هسته ی اهنی  طبق روش قبلی مقدار R1 را از حالت جریان مستقیم و مقدار Z1را از حالت جریان متناوب به دست اورده و در رابطه ی L1=Z12-R12/ω  جای گذاری می کنیم و مقدار L1 را محاسبه می کنیم.

خطای مطلق

خطای نسبی

ω 

Lواقعی

Lظاهری

Z1

R1()

 

 

 

314

0.051

 

 

21.2

جریان مستقیم بدون هسته

0.023

0.311

 

 

0.074

31.55

 

جریان متناوب بدون هسته

 

 

 

 

 

 

21.15

جریان مستقیم باهسته

0.229

0.818

 

 

0.28

90.57

 

جریان متناوب باهسته

انجام محاسبات :

I=0.2A  ,V=4.24v    →R=V/I =21.2                      مستقیم

I=0.2A ,V=6.31v   →Z1=V/I =31.55                    متناوب

L=(√995.4-449.44)/3.14    →L=0.074               

دیگر محاسبات طبق نمونه انجام می شود .