دانلودمقاله هایGIS-RS-فتوگرامتری-ژئودزی
ساعت ٩:۱٤ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٥ بهمن ۱۳٩٢   کلمات کلیدی:

مشغول تلفنبرای دانلود مقاله مورد نظربه ادامه مطلب مراجعه نمایید.

منبع:سازمان نقشه برداری کشور www.ncc.org.ir

 


  تشخیص پوشش های زمین در تصاویر ماهواره با استفاده از تکنیک های یادگیری ماشین

 

 
مکانیابی بهینه استقرار ایستگاههای آتش نشانی شهر زنجان با استفاده از از تحلیل شبکه، منطق فازی و gis

 

 
تهیه نقشه LST با استفاد از تصاویر ماهواره ای

 

 
Mapping biomass of a temperate deciduous forest using SAR data

 

 
توسعه یک مدل پارامتریک جهت کالیبراسیون لیزر اسکنر زمینی

 

 
ارائه روشی برای تولید نقشه های پوشش گیاهی در مقیاس ملی با استفاده از اطلاعات اقلیمی، توپوگرافی و خاک

 

نقش زیر ساخت داده های مکانی در پیشرفت پایدار دولت الکترونیک
 
آشکارسازی لبه با استفاده از شبکه عصبی بهینه سازی شده توسط الگوریتم ژنتیک
 
توسعه روشهای متداول نرمالیزاسیون رادیومتریک نسبی تصاویر ماهواره ای چندزمانه
 
طبقهبندی کاربری اراضی شهری با استفاده از آنالیزهای شئ مبنای دانش گرا بر اساس ارتباطات مفهومی بین کلاسی
 
تأثیر خطاهای سیستماتیک سیستم سونار مولتیبیم بر روی دادههای عمقیابی آن
 
استفاده از منطق فازی و روش تحلیل سلسله مراتبی در تعیین مکان بهینه استقرار ایستگاه های امداد رسانی پس از وقوع بحران
 
شناسائی کانونهای برداشت و تاثیر تغییرات پوششگیاهی در بروز توفانهای گرد و غبار با استفاده از فناوری سنجش از دور وGIS
 
توسعه شاخص گیاهی جدید برای ارزیابی میزان کلروفیل تاج پوشش گیاهان
 
استفاده از تکنیک GPS Radio Occultation در بررسی تغییرات اقلیمی
 
پتانسیل یابی آلودگی آبهای زیرزمینی در دشت های نوترگی و هلایجان GIS در محیط DRASTIC با استفاده از مدل
تصمیمگیری چند معیاره جهت رتبه بندی مراکز شهری با دیدگاه حمایت از تئوری اختلاط کاربری به روش Fuzzy TOPSIS
 
lمکانیابی منابع تولید پراکنده در صنعت برق با استفاده از کولونی زنبورهای عسل
 
A comparative study of subpixel target detectors for hyperspectral imagery
 
بهبود طبقه بندی شی گرای پوشش اراضی شهری پیچیده بر مبنای سطوح چند مقیاسه با بکارگیری تصاویر Ikonos
 
بررسی عملکرد الگوریتم های تعیین ابعاد زیر فضای سیگنال در تصاویر ابرطیفی به صورت کلی و محلی
 
استخراج پارامترهای مدلی درخت با تکنیک مختصرسازی به روش الگوریتم آلفا
 
AUTOMATED DELINEATION OF INDIVIDUAL TREE CROWNS THROUGH MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF QUICKBIRD IMAGERY
 
ارزیابی توان توسعه و آمایش سرزمین حوضه آبریز مرک کرمانشاه با استفاده از GIS
 
شبیه سازی رشد فیزیکی شهر با استفاده از مدل سلول های خودکار شهری GISو RS
 
استفاده از روش PROMETHEE برای جانمایی ایستگاه های پایش آلودگی هوا
تعیین ساختار بهینه و مقایسه هسته های مختلف ماشین بردار پشتیبان در طبقه بندی تصاویر ابر طیفی
 
پیش بینی احتمال وقوع سیل به کمک شبکه عصبی چند لایه
 
مقایسه روش SVM با کرنل های چند جمله ای و پایه شعاعی با شبکه عصبی برای تفکیک پوشش گیاهی و خاک در تصویر ماهواره ای + ETM
 
بررسی کارایی تاکسی مشارکتی در مدیریت ترافیک
 
بهبود طبقه بندی کمترین فاصله با استفاده از الگوریتم ژنتیک جهت تفکیک محصولات کشاورزی
 
مقایسه تصاویر ماهواره ای ALOS-Prism و IRS-P 5 به منظور بازنگری نقشه های 1:25000
 
ارائه روشی کارا جهت بهبود الگوریتم StaMPSدر برآورد نرخ جابجایی در منطقه دشت تهران
 
فشرد هسازی داده های رستری به وسیله روش تجزیه به مقادیر سینگولار در جبرخطی
 
پهنه بندی ساختار سیمای سرزمین شهر اصفهان با استفاده از شش ضلعی
 
بکارگیری روشهای WofE و لجستیک رگرسیون جهت بهینه سازی انتخاب محل حفاری در اکتشاف تفصیلب منابع معدنی
رفع ناهمگونی معنایی زیرساخت داده مکانی SDI با استفاده از سنجش همانندی معنایی
 
ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت ایذه- پیون از نظر شرب با استفاده از gis
 
پردازش اطلاعات سیگنال امواج سونامی سال 2004 اقیانوس هند ثبت شده در دستگاه های تایدگیج و آشکارسازی آن به کمک تبدیلات موجک
 
بررسی روند تغییرات پوشش اراضی و رشد جمعیت در محدوده شهر اصفهان با استفاده از سنجش از دور طی
 
تعریف اعتمادپذیری داخلی و خارجی به عنوان معیار سنجش آرایش هندسه فضایی
 
بازسازی مکانی زمانی دراز مدت میانه ماهانه بارندگی با استفاده از تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی و زمین آمار
 
بررسی تکنیک سیستم داینامیک برای مدلسازی و شبیهسازی توسعه زیرساخت داده مکانی
 
بررسی میزان آسیب پذیری زلزله از طریق منطق فازی و تخصیص بهینه امکانات با استفاده از تحلیل پوششی داده ها
 
تلفیق تصاویر چندطیفی و پانکروماتیک سنجنده Ikonos به کمک تبدیل فوریه و ارائه روشی جهت یافتن فرکانسهای بهینه تلفیق
 
مدلسازی شیوع بیماری مالاریا با استفاده از سامانه اطلاعات مکانی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی
استفاده از تصاویر فراطیفی Hyperion برای تهیه نقشه لیتولوژی
 
مقایسه تفکیک پذیری محصولات کشاورزی در طبقه بندی چند زمانه با روشهای آماری و شبکه های عصبی
 
مدلسازی تغییرات هم لرزه شتاب ثقل در اثر زمین لرزه
 
بررسی روشهای تولید پانوراما و استریو پانوراما
 
مسیریابی در شبکه های حمل و نقل چندساختی به کمک سیستمهای استنتاج گر فازی
 
مطالعه سهم و حرکات صفحات تکتونیکی منطقه خاور میانه در تولید میدان سرعت GPSمنطقه کوهستانی البرز
 
تعیین درصد پوشش گیاهی مراتع با استفاده از سنجش از دور سیستم اطلاعات جغرافیایی
 
کشف اتوماتیک شبکه راه از تصاویر بزرگ مقیاس ماهواره ای با استفاده از اطلاعات بافت زاویه ای در سیستم های تصمیم گیری فاز
 
بازسازی نیمه اتوماتیک ساختمانهای مستطیل شکل با استفاده از مدلballoon snakeو شکل مرجع
 
ارزیابی تصاویر پانکروماتیک 2.5 متر ماهواره SPOT5برای تولید نقشه های توپوگرافی1:25000
هم مرجع نمودن تصاویر ماهواره ای IRS-P5وIRS-P6بر اساس الگوریتم SIFT
 
انتخاب ترکیب بهینه از ویژگی های بافتی تولید شده از متن تصویر به کمک الگوریتم ژنتیک جهت افزایش دقت طبقه بندی
 
مرتبط سازی ابر نقاط پوشش دار با استفاده از روش تناظر یابی کمترین مربعات
 
ایجاد فدراسیون SDIبا استفاده از معماری سرویس گرا
 
مقایسه نرخ ممان لرزه ای بدست آمده به روش های ژئوفیزیکی و زمین شناسی در پهنه های مختلف ایران
 
جبران اتوماتیک گپ های موجود در راههای استخراج شده از تصاویر ماهواره ای بر مبنای الگوریتم مورفولوژی چند مقیاسی
 
ارزیابی و مقایسه عملکرد الگوریتمهای بهینه سازی کلونی مورچه ها و ژنتیک در حل مسئله فروشنده دوره گرد
 
تعیین نرخ کرنش و نرخ ممان لرزهای با استفاده از میدان سرعتGPS درمنطقه ایران
 
مدلسازی تغییرات مکانی زمانی رواناب با مدل توزیع یافته مکانی WET SPA در بستر GIS
 
استفاده از آنالیزهای مورفولوژی جهت بهبود دقت طبقه بندی تصاویر ابر طیفی با حد تفکیک بالا
نقشه برداری مناطق دگرسان شده با استفاده از تلفیق روشهای پردازش تصویر روی داده های سنجنده استر
 
تلفیق داده های ژئوفیزیک هوایی، سنجنده ETM و زمین شناسی مناطق خبر و باغات جهت شناسایی مناطق امید بخش
 
نقش فن آوری نوین GPS و GIS در برنامه ریزی حمل و نقل هوشمند جاده ای
 
تهیه نقشه گردشگری شهر کرمان بصورتWEB GIS
 
ارزیابی توان اکولوژیکی جنگل برای کاربری تولید چوب به کمک نرم افزار GIS
 
نقش GIS در تحلیل کانونهای جرم خیز شهری با تاکید بر نقشه های جرایم
 
مکان یابی بهینه مراکز خدمات روستایی با استفاده از سنجش از دور وGIS
 
بررسی چالش های موجود در بکارگیری سامانه های فن اوری اطلاعات بویژه سیستم های اطلاعات مکانی در مدیریت بحران
 
بکار گیری LIS عملی در طرح کاداستر کشور تجربه عملیLIS کاداستر استان چهار محال و بختیاری
 
پایش کاربری اراضی با استفاده از سنجش از دور به منظور ارزیابی بیابان زایی
بررسی ملاحظات آمایش دفاعی در مناطق مرزی شمالی کشور
 
تعیین سیمای سرزمین با استفاده از RS و GIS به منظور پایش تغییرات اکولوژی
 
Climate of Iran in 2010
 
بررسی و تحلیل رخداد سیل در استان کردستان
 
انجام مطالعات و ایجاد پایگاه داده مکانی GIS طرحهای توسعه و عمران
 
برنامه پژوهشی توسعه سیستم اطلاعات جغرافیایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
 
مطالعه کاهش تلفات و رفع افت ولتاژ فیدر قلعه رئیسی با استفاده از نرم افزار CYME و مبتنی بر بانک اطلاعات GIS
 
فرصت ها و تهدیدهای استقرار GIS در صنعت توزیع برق
 
اصلاح الگوی مصرف در بخش کشاورزی توسط سیستم مدیریت زمین
 
کاربردهای داده های مکانی در شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد
توانمند سازی مرکز کنترل شبکه به کمک سامانه های اطلاعات مکانی
 
پهنه بندی آسیب پذیری شهر با استفاده از منطق IO و مدل دلفی در محیط GIS
 
ارزیابی کاربری زمین شهری با توجه به خطرات زلزله
 
سامانه تخمین سریع خسارت و تلفات زلزله شهر تهران
 
تعیین حریم شبکه توزیع برق شهر اهواز با استفاده از GIS
 
بررسی نقش ژئومرفولوژی در مکان یابی مناطق شهری و مدیریت بحران زلزله با استفاده ازنرم افزارGIS
 
مدیریتبحران شبکه های توزیع برق با استفاده از فن آوری سیستم های اطلاعات مکانی
 
گزارش بهنگام سازی نقشه های پوشش گیاهی و طبقه بندی مراتع
تعیین توپوگرافی سطح آب در خلیج فارس و دریای عمان از طریق تلفیق اطلاعات ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای و مدل ژئوئید جهانی
 
کشف اتوماتیک شبکه‌ی راه از تصاویر بزرگ‌مقیاس ماهواره‌ای با استفاده از شبکه‌های عصبی و اطلاعات بافت زاویه‌ای
 
کلاسه‌بندی تصاویر سنجش از دور چند طیفی با استفاده از ماشین های بردار پشتیبان فعال
 
POLSAR data classification using Self-Organizing Map
 
امکان سنجی تولید DSM شهری با استفاده از نقشه های1:2000روش شناسی، بررسی خطاها و آزمون دقت
 
مقایسه کارایی و دقت روشهای ICP مبتنی بر فاصله و زاویه نرمال در تناظریابی سطوح سه بعدی
 
کاهش خطای ناشی از توپوگرافی زمین در هم مرجع نمودن و ادغام تصاویر با قدرت تفکیک بالای IRS-P5 و IRS-P6
 
پیاده سازی سامانه مدیریت بحران زلزله در محیط ArcObject در مرحله حین وقوع بحران
 
پهنه بندی خطر آلودگی آبخوان دشت زیدون با استفاده از تکنیک GIS
 
طراحی یک الگوریتم ژنتیک با عملگرهای Local Search برای حل مساله "فروشنده دوره‌گرد" در کاربردهای مسیریابی GIS
 
تعیین مناطق بهینه حفاری در اکتشاف تفصیلی منابع معدنی با استفاده از شبکه‌های عصبی RBF و GRNN در محیط GIS
 
پیش بینی وضعیت آبخوان دشت عقیلی در شرایط خشکسالی و ترسالی با استفاده از مدل و GIS
 
Evaluation of the Pixel Based and Object Based Classification Methods For Monitoring Of Agricultural Land Cover Case study Biddinghuizen_ The Netherla
 
پیش بینی وضعیت آبخوان دشت عقیلی در شرایط خشکسالی و ترسالی با استفاده از مدل و GIS
 
کاربرد سنجش از دور در اندازه گیری و پیش بینی گسترش شهر شیراز
 
تشخیص ساختمانهای دارای پوشش خاص در یک محیط شهری با استفاده از تصاویر فراطیفی
 
بررسی وضعیت سرانه فضای سبز و بوستانهای شهری (به صورت فعلی و پتانسیل) با استفاده از فناوری RS&GIS
 
مدل‌سازی سری‌ زمانی موقعیت ایستگاه‌های دائمیGPS
 
Investigating two major issues in change detection: Misregistratoin and thresholding
 
ارتقای دقت برآورد شاخص NDSIو کسر پوشش برف سنجنده MODIS با بکارگیری همزمان سنجنده ASTER
 
تعیین م‍ؤثرترین پارامتر تأثیر گذار در آسیب پذیری آبخوان پلی میانرودان در محیط GIS
 
کشف مناطق برشی امتداد لغز با استفاده از آنالیز MODES-2D ، مطالعه‌ی موردی گسل مشا
 
تلفیق داده های مکانی برای مکان یابی جهت ساخت مخازن زیرزمینی نفت خام با استفاده از روش های همپوشانی شاخص(IOM) و فازی
 
ارزیابی کارایی شاخص تفاضل نرمال شده پوشش گیاهی(NDVI) از طریق پایش وضعیت پوشش گیاهی
 
GPS Precise Point Positioning for Assessing GNSS and Satellite Altimetry Combined Global Ionosphere Maps
استفاده از GIS برای تحلیل حساسیت تک پارامتری روش های DRASTIC و SINTACS جهت ارزیابی آسیب پذیری منابع آب زیرزمینی دشت بهبهان
 
ارائه روشی جهت آشکارسازی راه‌ها از داده‌های لیدار هوائی
 
طراحی و توسعه‌ روشی دقیق و کارآمد برای تناظریابی تصاویر هوایی و ماهواره‌ای
 
استفاده از GIS و روش CA در شبیه سازی انتشار مکانی زمانی مالاریا
 
یک چارچوب منطقی برای تحلیلهای شبکه در محیط اینترنت مطالعه موردی: شبکه برق کشور
 
بررسی امکان تهیه نقشه انبوهی تاج پوشش در جنگل با استفاده از عکسهای هوایی و سامانه اطلاعات مکانی
 
برآورد میدان سرعت جابجایی از سریهای زمانی ایستگاه‌های دائمی GPS منطقه‌ی خراسان بر مبنای روش Maximum Likelihood
 
مدلسازی زمانی مکانی رشد شهری: روشی مبتنی بر تلفیق Cellular Automata و زنجیرة مارکوف
 
بررسی دقت وکارایی روش طبقه بندی بهینه (Optimal)درکارتوگرافی با استفاده از الگوریتم های Jenks- Caspall وFisher- Jenks
تهیه نقشه گسیلمندی سطوح مختلف با استفاده از باندهای حرارتی و داده‌های سینوپتیکی
 
شناسایی و تعیین مختصات خودکار تارگت‌های کددار از تصاویر نیمرخ در سیستم بازسازی سه بعدی مبتنی بر نیمرخ‌های شئ
 
ارزیابی شبکه ی حمل و نقل چند ساختی و کوتاهترین مسیر کارآمد در آن
 
روش های اتوماتیک و نیمه اتوماتیک استخراج راه از تصاویر ماهواره ای و بررسی مدل snake
 
ارزیابی عملکرد و تنظیم پارامترهای الگوریتم پرندگان در بهینه سازی مسئله تخصیص مکان مطالعه موردی اسکان موقت بعد از زلزله
 
کاربرد GIS در شبکه توزیع آب شهری و مدیریت اطلاعات مشترکین
 
اندازه گیری فرونشست دشت هشتگرد ناشی از استخراج آبهای زیرزمینی با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری
 
استخراج ویژگی از تصاویر فرا طیفی به کمک روش مبتنی بر ماتریس همبستگی و توابع مورفولوژی
 
تلفیق GIS و تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) برای ارزیابی‌ عملکرد خطوط اتوبوسرانی تهران
 
بررسی پتانسیل آسیب‌پذیری و تحلیل حساسیت پارامترها درآبخوان دشت فیروزآباد با استفاده از مدل دراستیک در محیط GIS
 
بررسی امکان پیش‌بینی مکانی پس لرزه‌های ناشی از زمین لرزه های بزرگ با استفاده از معیار شکست کولمب مطالعه موردی : زمین‌لرزه Mw = 7.4 (1990/6/20)رودبار
 
ارتقاء الگوریتم شیب‌مبنا جهت فیلتر‌کردن داده‌های لیزر اسکنر هوائی
 
شمارش خودکار درختان در تصاویر ماهواره‌ای با قدرت تفکیک بالا به کمک عملگرهای مورفولوژیک
 
شناسایی منابع آب زیرزمینی با استفاده از سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی: شهرستان گرگان)
 
توسعه و طراحی سیستم پایگاه اطلاعات مکانی سازمانی املاک بمنظور مستند سازی فرآیند تملک اراضی مخازن سدها و حریم نیروگاهها
 
آشکار سازی تغییرات ژئومورفیک مسیر رودخانه کارون با استفاده از داده های GIS و RS (بازه شوشتر تا اروندرود)
 
ارزیابی تغییرات خط ساحلی دریاچه ارومیه طی دوره 2005- 1989 با استفاده از داده های RS وGIS
 
ارزیابی پارامترهای مؤثر بر میزان آسیب پذیری از زلزله بر پایه منطق فازی (مطالعه موردی تهران)
 
قطعه بندی و طبقه‌بندی با استفاده از نقشه‌های خود سامانده با تکیه بر کتابخانه‌های طیفی مواد معدنی
 
بکارگیری منحنی های پویا در استخراج اتوماتیک عارضه ساختمان از تصاویر با قدرت تفکیک بالا
 
بررسی درجه حرارت سطح زمین و ارتباط آن با کلاس های پوشش- کاربری زمین شهری با استفاده از داده‌ی سنجنده ETM+، مطالعه موردی شهر تهران
 
برآورد توزیع مکانی بارندگی در حوضه آبریز سد درودزن با استفاده از GIS
 
تعیین روش بهینه برای ادغام تصاویر با قدرت تفکیک بالای IRS-P5 و IRS-P6 با استفاده از معیارهای ارزیابی کمی
 
کاربرد مدل LUR در تخمین آلاینده های CO و PM10 (مطالعه موردی، شهر تهران)
 
تهیه نقشه برخی از پارامترهای خاک سطحی شهرستان نهاوند با استفاده از GIS و زمین آمار
تعیین حریم و بستر رودخانه به کمک مدل HEC_RAS (مطالعه ی موردی: رودخانه رامیان)
 
کارآیی تکنیک های GIS و RS در مدیریت مناطق بیابانی (مطالعه موردی: شناسایی ماسه زارها)
 
تعیین الگوی جریان شبکه آبراهه سطحی با استفاده از مدل رقومی ارتفاع
 
آنالیز تغییرات شکل و اندازه کاربری‌های اراضی شهر اصفهان با استفاده از GIS و متریک های سیمای سرزمین
 
نگاشت بافت برای مدل بازسازی شده مبتنی بر نیمرخ برای اجسام کوچک
 
پیش و پس پردازش در آشکار سازی مرز و لبه با روش آنالیز Texture
 
بررسی قابلیت استفاده توام داده های ماهواره ای و سامانه های اطلاعات جغرافیایی در بررسی تغیرات کاربری و پوشش اراضی (ذخیره گاههای آبی چاه نیمه در سیستان)
 
شناسایی و اولویت‎بندی اراضی مستعد کشت غلات دیم در استان زنجان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
 
تحقیق در پدیده انکسار مشاهدات زمینی ژئودزی با نگرش مکانیک محیط های پیوسته
 
ارزیابی رسوبدهی حوضه آبخیز با مدل هیدروفیزیکی،بعنوان یک روش بردار محور جهت مکانیابی سایتهای مهار رسوب، با استفاده از تکنیکهای سنجش ازدور و GIS
 
تلفیق روشهای تصمیم گیری چندمعیاره AHP و OWA با کمیت سنج های مفهومی Fuzzy برای مکانیابی در GIS ( مکانیابی جهت احداث مجتمع های مسکونی در شهر تبریز)
 
تحلیل کیفی منابع آب شهرستان گرگان با استفاده از سنجش از دور و GIS
 
استفاده از سنجنده MODIS در تشخیص و کمی‌سازی آلودگی هوای مناطق شهری
 
تهیه مدل های ارتفاعی DEM با استفاده از داده های استر
 
تعیین توزیع مکانی فلزات سنگین آهن، کبالت و وانادیوم در خاک سطحی استان همدان
 
تعیین آورد سالانه و خصوصیات فیزیوگرافی حوزه با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی
 
طراحی نقشه‌ی آسیب‌پذیری فازی برای بحران زمین‌لرزه و تحلیل قوانین استنتاج برای بهبود دقت
 
تعیین آورد سالانه و خصوصیات فیزیوگرافی حوزه با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی
 
مسیریابی بهینه با استفاده از تحلیل‌های فضایی ـ مکانی GIS (مطالعه موردی: مسیر بهینه در منطقه شهری فاروج، قوچان و باجگیران)
 
مکان یابی سد زیرزمینی با استفاده ازGIS و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (منطقه مورد مطالعه: بخشی از استان تهران)
 
مقایسه روشهای جبری میان‌یابی جهت برآورد توزیع مکانی بارش استان گلستان
 
ارزیابی توان سیمای سرزمین برای کاربری تفرجی به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه‌ی موردی در منطقه‌ی ناژوان در استان اصفهان)
 
تفکیک آلتراسیون های معدنی مربوط به کانی¬سازی مس پورفیری با بهره گیری از تصویر فراطیفی Hyperion
 
بررسى نقش عوامل ساختارى، لیتولوژی و توپوگرافى در برونزد چشمه های کارستی کوه شتری با استفاده از GIS و RS
 
مدلسازی سه‌بعدی شهرها با استفاده از تصاویر استریو پانوراما
 
بررسی روشهای آشکارسازی مواد نفتی نشت شده در دریاها و اقیانوسها از طریق تصاویر ماهواره ای
 
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS)) جهت برآورد ارتفاع رواناب با استفاده از روش شماره منحنی
 
برآورد دقیق پارامترهای هیدرولوژیکی و مرفومتری با استفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و سنجش از دور RS (مطالعه موردی زیر حوضه گندابه)
 
جدیدترین روش پهنه بندی آسیب پذیری آبخوان های کارستی با استفاده ازتکنیک های GIS و سنجش از دور: روش COP (مطالعه موردی آبخوان کارستی شیمبا)
 
تهّیه نقشه وضعیت فرسایش حوزه آبخیز کجور با استفاده از روش BLM و سامانه اطلاعات جغرافیایی
 
نقش ساختارهای زمین شناسی در تغییرات ژئومورفولوژی رودخانه کارون(دشت خوزستان)
 
استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیایی جهت مدیریت زیستگاه حیات وحش:مطالعه موردی قوچ و میش اصفهانی (Ovis orientalis isfahanica)
 
تشخیص عوارض با تکیه برTEMPLATE MATCHINGدر تصاویر ماهواره ای
 
تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از سنجنده ETM+ ماهواره لندست7 (مطالعه موردی جنگل‌های قلاجه استان کرمانشاه)
 
نگرشی جدید در بهنگام سازی پایگاه های داده چند کاربره با نمایشهای مختلف از یک داده واحد
 
Detection of wrecks with Magnetometer in the River Elbe
 
تناظر یابی الگو با استفاده از چندجمله ای لژاندر
 
برآورد سطح زیر کشت گندم با استفاده ازفناوری سنجش از دور (مطالعه موردی شهرستان ارسنجان)
 
کاربردها و نقش GIS در تصمیمهای مدیریتی کتابخانه ها و مراکز‌اطلاع‌رسانی
 
تحلیل قابلیت هندسی تصاویر دوربین هوایی UltraCam-D
 
کاربرد الگوریتم ژنتیک در حل مسئله تکینی در برآورد توزیع جرم روی سطح زمین (متاثر از تغییر شکل زمانی سطح زمین)
 
بررسی مقادیر مطلوبیت جایگاههای CNG براساس تصمیم گیری چند معیاره به روش AHP فازی
 
شناسایی مناطق مستعد و دارای پتانسیل بالای منابع آب کارستی در غرب کوه شتری با استفاده ازGIS و RS
 
آنالیز و شبیه سازی طیفی سنگ های منطقه همدان با استفاده از دستگاه طیف سنج زمینیFieldspec3؛ ابزاری برای مطالعات دورسنجی
 
مدلسازی سه بعدی از طریق تاباندن خطوط لیزر متقاطع
 
سامانه های مبتنی بر GIS جهت برنامه ریزی توریست
 
تعیین تغییرات کاربری اراضی/ پوشش گیاهی حوزه سد ایلام با استفاده از تصاویر ماهواره لندست
 
پهنه¬بندی هیدروشیمیایی منابع آب زیرزمینی دشت دوسلق استان خوزستان با استفاده از GIS
 
استفاده از الگوریتمDTC و SEBALبه منظور برآورد دمای سطح از باند حرارتی ETM+
 
مدیریت بهینه کیفیت آب آبیاری با استفاده از زمین آمار (مطالعه موردی: دشت کوهپایه)
 
استخراج و ارزیابی کاربری های اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای SPOT5 (منطقه مورد مطالعه: شهرستان هشترود)
 
بررسی آماری پارامترهای زلزله قشم 2008 با استفاه از مشاهدات تداخل‌سنجی راداری
 
استخراج و ارزیابی کاربری های اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای SPOT5 (منطقه مورد مطالعه: شهرستان هشترود)
 
بررسی تغییر رژیم رودخانه سفیدرود در ناحیه مصب با استفاده از تصاویر ماهواره ای چندزمانه
 
بررسی قابلیت تصاویر سنجنده LISSIII-IRS-P6 در تفکیک تیپ‌های جنگلی زاگرس (مطالعه موردی جنگل‌های قلاجه استان کرمانشاه)
 
تهیه نقشه شماره منحنی(CN) حوضه آبخیز مراوه تپه با استفاده از GIS
 
بررسی صنایع آلاینده منابع آب زیرزمینی دشت زنجان با استفاده ازGIS
 
بررسی تاثیر فاصله از روستا در تغییرات گستره جنگل با استفاده از عکس‌های هوایی
 
بنگاه های مسکن الکترونیکی با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی
 
EXTRACTING FOCAL LENGTH USING GEOMETRIC CONSTRAINTS IN TWO UNCALIBRATED IMAGES
 
کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی در ارزیابی خشکسالی هیدروژئولوژیکی (مطالعه موردی دشت خویس در شمال استان خوزستان)
 
ترکیب اتوماتیک وب سرویس‌های مکانی با استفاده از هستی‌شناسی نمونه مطالعاتی: مدیریت بحران
 
انتخاب بهترین گزینه (واریانت) راه ، با استفاده از تلفیق مدل های تصمیم گیری چند معیاری و GIS (مطالعه موردی: راه سنندج - مریوان)
 
ارزیابی و مقایسه الگوریتم های مختلف طبقه بندی در تهیه نقشه شوری سطحی خاک
 
بررسی اعمال پردازش های مختلف روی تصاویر 5 سنجنده مهم جهت شناسائی واحد های ساختاری و زمین شناسی و مقایسه نتایج آن ها
 
آشکار سازی سازی تغییرات کاربری اراضی حوضه آبخیز طالقان از سال2002-1987 با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست و سنجش از
 
آشکار سازی سازی تغییرات کاربری اراضی حوضه آبخیز طالقان از سال2002-1987 با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست و سنجش از
 
رفتارسنجی میدان تغییرشکل هم¬لرزه یک گسل با استفاده از مدل تحلیلی اکادا
 
تهیه نقشه حاصلخیزی خاک با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
 
پهنه بندی شدت خشکسالی در استان سیستان و بلوچستان با شاخص (SPI) به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
 
طبقه بندی ظرفیت زون اکولو‍ژیکی پارک ملی دریاچه ارومیه برای حضورفلامینگو و پلیکان با استفاده از GIS
 
بررسی تغییرات اراضی شور جنوب استان خوزستان با استفاده از تکنیک‌های RS&GIS
 
استفاده از اطلاعات سنجش از دور در تهیه نقشه پوشش گیاهی منطقه خور و نایبند
 
طراحی بهینه شبکه‌های مونیتورینگ تغییر شکل با استفاده از الگوریتم PSO
 
بررسی عوامل موثر بر کیفیت داده های لیزر اسکنر زمینی )مطالعه موردی: ابر نقاط برداشتی توسط (Riegl LMS360i
 
تحلیل کمترین مربعات MixedPixels در تصاویر MODIS
 
کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در سنجش از دور
 
پهنه بندی منابع آب دشت گلگیر جهت مصارف بخش های کشاورزی و شرب به کمک فناوری GIS
 
کارتوگرافی پیشرفته با نرم افزار ArcGIS
 
استفاده از حرکات چشم برای تشخیص مناطق مورد علاقه
 
کاربرد روشهای تصمیم گیری چند معیاری مکانی در ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین برای کاربری کشاورزی فاریاب
 
تعیین شماره منحنی رواناب حوضه آبریز با استفاده از GIS و RS
 
تحلیل فرکتالی آبراهه ها و شکستگی ها در منطقه سفیدآبه با استفاده از GIS
 
تاثیر وزن قواعد سیستم استنتاج فازی ممدانی در دقت خروجی نقشه پتانسیل معدنی طلای اپی ترمال
 
ارزیابی روش های استخراج پیک خط لیزر در سیستم لیزر اسکن OLS بر مبنای مثلث بندی با لیزر
 
بررسی میزان تأثیر معیارهای خاک و فرسایش بادی در بیابانزایی منطقه سیستان به کمک GIS
 
مکان یابی اردوگاه های اسکان موقت بازماندگان زلزله با استفاده از AHP مورد پژوهشی: شهر نیشابور
 
کاربرد تفسیر بصری داده‌های ماهواره‌ای در آشکارسازی تغییرات خط ساحلی
 
بررسی پتانسیل داده های فراطیفی در شناسایی پوشش گیاهی مناطق خشک
 
پهنه بندی شدت فرسایش و تولید رسوب براساس مدلMPSIAC با استفاده از GIS (مطالعه موردی:حوضه سورگه در استان ایلام)
 
کاربرد GPS در مطالعات زلزله
 
کاربرد GIS درHSEMS
 
مکان‌یابی و بهینه‌سازی ایستگاه‌های باران‌سنجی (مطالعه موردی شمال شرق خوزستان)
 
بررسی پتانسیل داده های فراطیفی در شناسایی پوشش گیاهی مناطق خشک
 
ارزیابی روشهای بولین، تحلیل سلسله مراتبی و ترکیب خطی وزنی در مکان یابی محل دفن مواد زاید شهر سقز با تاکید بر عوامل ژئومورفیک
 
طراحی، پیاده سازی و کالیبراسیون یک سیستم رقومی فتو توتال استیشن
 
کاربرد داده های LIDAR در تعیین توپوگرافی سطح و بستر آب و ارائه روشی جهت حذف نویز از آن
 
تهیه نقشه تراکم تاج پوشش با استفاده از تصاویر سنجنده LISSIII-IRS-p6 (مطالعه موردی جنگل‌های قلاجه استان کرمانشاه)
 
برآورد توزیع مکانی بارندگی در حوضه آبریز سد درودزن با استفاده از GIS
 
بررسی پتانسیل آتش سوزی جنگلها و مراتع با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنجنده MODIS و تکنیکهای سنجش از دور: منطقه مورد مطالعه جنگلهای شهرستان مریوان
مقایسه روشهای کروستا وMatched Filtering در استخراج آلتراسیون با استفاده از تصاویر سنجنده ASTER در منطقه تکاب
 
بررسی روشهای ویدیوگرامتری برای مدلسازی سه بعدی عوارض در محیطهای بسته
 
مدلسازی میدان جابه‌جایی و استرین هم لرزه و توزیع استرس مربوط به زمین‌لرزه Mw = 7.09 (2010/01/12) کشور Haiti
 
تهیه نقشه GWI آبخوان کنگلومرایی تراز در محیط GIS
 
پتانسیل یابی آبهای زیرزمینی بخش جنوبی تاقدیس بیرک با استفاده از GIS و RS (جنوب شرف ایران)
 
کاربرد روش آنالیز مولفه های اصلی و انتخابی روی داده های سنجنده آستر جهت نقشه برداری مناطق دگرسان شده، مطالعه موردی منطقه حراران ،استان کرمان
 
استخراج اتوماتیک ساختمان از تصاویر ماهواره¬ای با قدرت تفکیک بالا با استفاده از آنالیز واریانس
 
خوشه‌بندی چگالی‌مبنای داده‌های چند طیفی با استفاده از کرنل KNN
 
بررسی روش تشخیص و استخراج پیکسل‌های برفی در تصاویر مادیس
 
کاربرد GIS در رتبه بندی سکونتگاههای روستایی در معرض خطر زمین لغزش
 
بررسی اثرات شیب زمین در تغییرات کمی جنگل‌های شاخه‌زاد بلوط ایرانی در نیم قرن گذشته با استفاده از عکس های هوایی و GIS
 
تحلیل روش های مبتنی بر ماشین های بردار پشتیبان (SVM) در طبقه بندی پوشش زمین
 
بهینه‌سازی خطوط اتوبوسرانی با استفاده از مدل MCMTrPrP
 
کاربرد GIS در مدیریت بحران زلزله (شهر شهرکرد)
 
مقایسه روشهای مختلف پایش پوشش گیاهی در منطقه بیابانی عین خوش دهلران با استفاده از RS و GIS
 
تحلیل مکانی خشکسالی استان خراسان رضوی با استفاده از ْGIS
 
تهیه بیلان آبهای سطحی منطقه لالی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیائی
 
مدیریت منظر در محیط طبیعی پارک ملی لار با استفاده از GIS
 
کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در شبیه سازی سیلاب رودخانه در نتیجه تغییر کاربری اراضی شهری
 
بررسی نقش عوامل زمین شناسی در ایجاد فرآیند دامنه ای زمین لغزش در استان خراسان شمالی با تاکید بر GIS
 
ارائه مدلی ساده و سریع برای نمایش خشکسالی در ایران با استفاده از تصاویر AVHRR
 
استفاده از تکنیک ( Image Fusion ) ‌جهت افزایش کارآیی تصاویر ماهواره ای
 
حالت بهینه الگوریتم CANNY و مقایسه آن با سایر الگوریتم های اشکار ساز لبه
 
توسعه محیط‌های GISجهت تحلیل داده‌های مدیریت روسازی
 
کاربرد سنجش از دورGIS درارزیابی تغییرات کاربری اراضی(مطالعه موردی حوزه آبخیز نورآباد،لرستان)
 
کاربرد GIS درآنالیز منطقه ای سیلاب در حوضه آبریز گرگانرود