به هم بستن مقاومت ها
ساعت ٥:۳٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٩   کلمات کلیدی:

-تئوری ازمایش :

1-به هم بستن مقاومت هابه صورت سری :

زمانی که مقاومت ها به صورت سری در مدار قرار می گیرند مقدار جریان عبوری از هر مقاومت با مقدار کل جریان برابر خواهد بود یعنی It=I1=I2  ودر این نوع از مدارها مقدار V کل با مجموع V ها برابر خواهد بود . Vt=V1+V2

2-به هم بستن مقاوت ها به صورت موازی :

در این حالت مقاومت ها به صورت موازی در مدار قرار می گیرند ودر حالت موازی مقدار جریان کل با مجموع جریان های عبوری برابر خواهد بود یعنی It=I1+I2  در ضمن دراین مدارها مقدار V هر مقاومت با مقدار V کل برابر خواهد بود . Vt=V1=V2

شرح ازمایش :

ابتدا با استفاده از سیم ها و مقاومت ها یک مدار از مقاومت ها به صورت سری درست می کنیم سپس ولت سنج را به صورت موازی وامپر سنج را به صورت متوالی در مدار قرار می دهیم یک سر امپرسنج ویک سر مقاومتها را به منبع تغذیه متصل می کنیم با اتصال مدار به منبع تغذیه وروشن کردن ان مقدارهای V وI را از ولت سنج وامپر سنج می خوانیم وبا جای گذاری در رابطه ی R=V/I  مقدار R رابدست می اوریم سپس مقدار بدست امده را با تئوری ازمایش مقایسه می کنیم به این صورت که در تئوری ازمایش مقدار R در حالت سری برابر خواهد بود با Rt=R1+R2 .

بار دیگر با استفاده از وسایل مذکور مداری به حالت موازی درست میکنیم و همچون مدار اولی ولت سنج وامپر سنج را در مدار قرار    می دهیم و بار دیگر اعداد روی ولت سنج و امپر سنج را می خوانیم وبا جای گذاری در رابطه ی R=V/I مقدار R را بدست می اوریم سپس مقدار بدست امده را با تئوری ازمایش مقایسه می کنیم به این صورت که در تئوری ازمایش در حالت موازی مقدار R از رابطه ی 1/Rt=1/R1+1/R2 بدست می اید .در ضمن مقدار های R1و R2 را ابتدا با استفاده از اوومتر بدست می اوریم .

خطای  نسبی

خطای مطلق

R تئوری

R()

I(mA)

V(v)

حالت سری

0.007

5.6

800

794.4

7.15

5.68

ولتاژاول

0.006

5.02

 

794.98

4.78

3.8

ولتاژدوم

 

خطای  نسبی

خطای مطلق

R تئوری

R()

I(mA)

V(v)

حالت موازی

0.008

1.57

193.87

192.3

18.98

3.65

ولتاژاول

0.012

2.27

 

191.6

38.2

7.32

ولتاژدوم

 

روش Ln گیری :

 

∆R/R=∆V/V+∆I/I→∆R/R=0.01/3.65+0.01/0.0189=0.53