قانون اهم
ساعت ٥:٢٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٩   کلمات کلیدی:

تئوری ازمایش :

اگر دو سر رسانای R به اختلاف پتانسیل V مربوط باشد وجریانی به شدت I از ان عبور کند همواره نسبت اختلاف پتانسیل به شدت جریان مقداری است ثابت که به ان مقاومت الکتریکی رسانا می گویند

                           R=V/I یا V=RI

این رابطه بیان کننده ی قانون اهم است ونشان می دهد که منحنی نمایش تغییرات اختلاف پتانسیل بر حسب شدت جریا ن خطی است .

شرح ازمایش :

ابتدا با استفاده از اوومتر مقدار R را برای دو مقاومت بدست می اوریم پس از ان با استفاده از منبع تغذیه وسیم های رابط ومقاومت های مذکور و دو عدد اوومتر یک مداری را درست می کنیم درجه ی یکی از اوومتر ها را روی A ودیگری را روی V قرار می دهیم به این ترتیب که یکی از اوومتر ها به عنوان امپرسنج ودیگری به عنوان ولت سنج عمل کند .

قطب مثبت منبع تغذیه را به قسمت mA امپر سنج وصل کرده وقسمت com  امپر سنج را به یک سر مقاومت وصل می کنیم  قطب منفی منبع تغذیه نیز به طرف دیگر مقاومت بسته می شود سپس ولت سنج را به صورت موازی در مدار قرار می دهیم .با اماده شدن مدار کلید منبع تغذیه را روشن می کنیم با روشن شدن کلید مقدار های V و I در ولت سنج و امپر سنج نشان داده می شود که با جای گذاری در رابطه ی R=V/I مقدار R بدست می اید پس از بدست اوردن R از طریق قانون اهم مقدار ان را با مقدار اندازه گیری شده توسط اوومتر مقایسه می کنیم ودر صورت وجود مقدار خطا را بدست می اوریم .

خطای نسبی

خطای مطلق

میانگین

مقدار بدست امده از اوومتر

R()

I(mA)

V(v)

مقاومت شماره 1

0.002

0.4

218.6

220

219.6

25.5

5.60

 

0.004

1

 

 

219

16.94

3.71

 

0.006

1.3

 

 

218.7

34.3

7.5

 

 

خطای نسبی

خطای مطلق

میانگین

مقداربدست امده از اوومتر

R()

I(mA)

V(v)

مقاومت شماره 2

0.03

2.6

97.1

98.9

96.3

74.3

7.16

 

0.01

1.1

 

 

97.8

36.3

3.55

 

0.02

1.7

 

 

97.2

44.2

4.3

 

 

خطا گیری به روش Ln گیری :

 

V=RI→R=V/I→LnR=LnV/I→LnR=LnV-LnI

→dR/R=dv/v-dI/I→∆R/R=∆v/v+∆I/I

∆R/R=0.33+0.51=0.84