دوستان عزیزتوجه داشته باشندکه فقط دو فایل آخرزیرکه به رنگ قرمزمشخص شده اند را استادفرستاده مابقی فایل هارو اینجانب بر اساس موضوعات تدریس شده جمع آوری کردم.

Moradi-AHP.pdf

آلودگی_هوا.pdf

حوضه های آبریز .pdf

PIARC-ITS_Handbook-2nd_Edition.pdf

AVL1.pdf

12-Ranjbar__8_(5).pdf

CA.pdf