گزارش دستگاه توتال استیشن نیکون:
ساعت ٩:٤٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸٩   کلمات کلیدی:

 

 TILT  TELESCOPE

                                                                                                                                        

                                                               

 

 

توضیح کلیدها:

کلیدPWR : این کلید برای روشن و خاموش کردن دستگاه بکار می رود وقتی دستگاه روشن شد و پیغام TILT TELESCOPE  ظاهر می شود که باید برای پاسخگویی به آن تلسکوپ دوربین را در جهت قائم و افق حرکت داده تا خود را نسبت به ایستگاه و ترازو دوربین توجیه کند. حال دستگاه برای انجام مراحل بعدی آماده است.

پس از روشن کردن دستگاه و دوران تلسکوپ اگر دستگاه تراز نباشد پیغام زیر ظاهر می شود:

AVI TILT

HR:59.26.15       D

NIKON                                                      2ND

ENT                                                        PWR

 

 

 

که با تراز کردن دستگاه در جهت سه پیچ این پیغام می رود و صفحه نمایش به صورت زیر ظاهر   می شود:

 

VA:88.35.17        D

HR:59.26.15        D

NIKON                                                   2ND

ENT                                                     PWR  

 

 VA: (VERTICAL) : زاویه قائم که به واحد درجه نمایش داده می شود.

HR: (HORIZANTAL) :  زاویه افقی در جهت راست گرد که به واحد درجه نمایش داده می شود.

INDEEX ING : چرخش یک دور لمب افق ضمن روشن شدن را به همراه خواهد داشت.

کلید ENT : این کلید برای دو منظور بکار می رود یکی درج ممیز و دیگری برای اینتر کردن.

کلید 2nd  : این قسمت دوم هر کلید را از ده کلید دستگاه را فعال می کند.

  SD: طول مایل اندازه گیری شده توسط دستگاه که در حالت عادی دستگاه 3 مرتبه طول را اندازه گیری می کند.

SD:………………

HR:                             D

             2ND                                               

                                                         PWR

 

 

 

کلید MSR : این گزینه مخفف کلمه  Measur ment می باشد که به معنی اندازه گیری طول است با فشار دادن این کلید طول مایل برای ما توسط دستگاه اندازه گیری می شود.

AVE: تعداد دفعاتی که می خواهیم اندازه گیری تکرار شود.

AVE:   05

 

                                    

                                                         PWR

 

 

-  کلید AVE  : برای استفاده از این کلید همانطور که گفته شد ابتدا باید کلید 2nd  را فشار داده و در قسمت AVE مقدار اندازه گیری دلخواه را به دستگاه معرفی می کنیم در این صورت دستگاه هنگام اندازه گیری طول، طول را به تعداد دفعاتی که به آن معرفی کرده ایم اندازه    می گیرد و میانگین آن را بر روی صفحه نمایش نشان میدهد.

-  کلیدSHV : این کلید مخفف سه کلمه Slope Horizontal Vertical است و با هر بار فشار دادن این کلید می توان طول مایل ، طول تبدیل به افق و اختلاف ارتفاع را بر روی صفحه نمایش مشاهده کرد.

SD: طول مایل

HD: طول تبدیل به افق

و با اینتر کردن می توانیم اختلاف ارتفاع را (VD) مشاهده کنیم.

 

 

SD:             

HD:

 

                     

                                                       

 

 

 

VD:

SD:

 

              

 

 

 

-  کلید  SO: این گزینه مخفف کلمه Stake out یا  Setting out می باشد  که بوسیله  آن  می توان عدد ثابتی به دستگاه معرفی کرد تا دستگاه این عدد ثابت را از طول اندازه گیری شده کم کند که با زدن 2nd   فعال می شود و طول را وارد می کنیم.

SO: 000000              Õ 2nd

 

                                  

 

 

 

-  کلید TRK : این گزینه مخفف کلمه Traking  می باشد و سرعت اندازه گیری را افزایش  می دهد ولی دقت را از 10 ثانیه پایین می آورد یعنی از حدود mm به حدود سانتی متر دقت را کاهش می دهد.دستگاه در حالت عادی با سه طول موج کار می کند ولی در حالت TRK با دو طول موج اندازه گیریها را انجام می دهد.

-        

TRKT-P

 

3

کلیدT-P : این گزینه مخفف دو کلمه Pressure  و Temperature می باشد که به معنی دما و فشار بوده و به طــور کــلی ضریب شکستی است که به صورت  p.p.m   به ما داده می شود. که با زدن کلید2nd                        و سپس فعال  می شود و صفحه نمایش به صورت زیر در می آید:

TEMP:25

RRES:0000

 

 

           

                                                         

 

 

                           

 

-  کلید XYZ: بوسیله این کلید می توان مختصات نقطه دلخواه را به دست  آورد. باید توجه داشت که ابتدا باید مختصات نقطه استقرار دوربین را به دستگاه معرفی کرد و ژیزمان را به لمب افق دوربین بست تا بتوان مختصات نقطه مورد نظر را بدست آورد.

-  کلید PSM : این گزینه معرف کلمه Prism constant می باشد. و به مفهوم ثابت رفلکتور بوده (هر دستگاه ثابت رفلکتوری مخصوص به خود دارد منظور ثابت رفلکتور این است که وقتی امواج به رفلکتور برخورد کنند از یک محیط با چگالی پایین به یک محیط با چگالی بیشتر وارد می شود به نظر می رسد که امواج مدتی طول بکشد تا منعکس شود این طور به نظر می رسد که امواج کمی عقبتر رفته و سپس منعکس شده اند این مقدار فاصله کاذب ایجاد شده  را ثابت رفلکتور می نامند)که این مقدار به صورت عدد با علامت منفی به دستگاه معرفی می شود تا در هنگام اندازه گیری طول به آن اعمال شود.

PSM : 030      mm

 

                                                         PWR

 

 

 

-  کلید RDM : از این گزینه که مخفف کلمه Remote Distance meas. می باشد برای انجام اندازه گیری های  مربوط به پروفیل طولی استفاده می شود که برای این منظور مطابق شکل یک طول مایل را اندازه گیری کرده سپس به نقطه دوم قراولروی کرده و با زدن کلید RDM اختلاف ارتفاع ، طول مایل و طول افق  بدست می آید.

 

 

rVD : 0.000  m

rSD : 0.000  m

 

 

 

NIKON                                                   2ND   

ENT                                                          PWR

 

 

 

 


rHD: 0.000  m

Rvd:0.000   m

 

NIKON                                                   2ND   

ENT                                                          PWR

 

 

 


دوربین

سطح زمین

 

-  کلیدREM : این گزینه مخفف عبارت Remote Elevation meas. می باشد. و برای اندازه گیری ارتفاع غیر قابل دسترسی می باشد و بطور مثال برای بدست آوردن ارتفاع یک سوله ابتدا فلکتور را درست در زیر محل مورد نظر قرار داده و یک طول مایل را می خوانیم. سپس تلسکوپ را به نقطه مورد نظر قراولروی کرده و کلید REM را می فشاریم در نتیجه ارتفاع کف تاسقف محل مورد نظر برای ما اندازه گیری می شود. در این کار باید توجه داشت که ارتفاع دوربین و رفلکتور باید یکی باشد.

-  کلید ANG : با زدن این کلید می توان زاویه را اندازه گیری کرد که می توان زاویه افقی(HORIZNTALI) و زاویه قائم (VERTICAL) را در صفحه نمایش قرائت نمود.

VA: 88.35.17     D

HR : 59.26.15    D

NIKON                                                   2ND   

ENT                                                          PWR

 

 

 

 

- 

6

M-F

ANG

کلید M-F : با زدن این کلید می توان واحد اندازه گیری را برای دستگاه معرفی کرد و به دستگاه گفت که اندازه گیری رابر حسب متر یا فوت انجام دهد  که با زدن کلید 2nd  و سپس کلید                  فعال می شود.

-  کلید R/L  : بوسیله این کلید می توان چپگر یا راستگر بودن لمب افق را تعیین کرد یعنی     می توان تعیین کرد جهت افزایش لمب در چه جهتی باشد.

-  کلید RST : از این کلید بریا ثابت نگه داشتن زاویه افق بر روی یک امتداد استفاده می شود و می توان عمل صفر کردن دستگاه را بوسیله این کلید انجام داد.

VA : 88.35.11        D

HR : 00.00.00        D

NIKON                                                    2ND   

ENT                                                          PWR

 

 

 

-  کلید % : با زدن این کلید زاویه قائم بین دو نقطه به صورت در صد شیب نمایش داده می شود.

RST

8

%

که با زدن کلید              فعال می شود.

V % : - 3.24%

HR : 00.00.00    D

NIKON                                                   2ND   

ENT                                                          PWR

 

 

 


-  ™ : این کلید چراغ صفحه نمایش را روشن می کند و در مواقع تاریکی بکار می رود.

-  کلید REC : این کلید برای ذخیره  کردن اطلاعات  در فیلد بوکها و خروجیها بکار میرود.

پیاده کردن وبرداشت کردن

- 

2

so

shv

کلید SO : با زدن کلید 2nd  وسپس                          فعال می شود و صفحه نمایش به صورت زیر در می آید. که در این جا طولی که میخواهیم پیاده کنیم وارد دستگاه می کنیم و دو بار اینتر می کنیم و سپس MRS می کنیم.

SO :100.000      m                2

                                            

 F  

NIKON                                                   2ND   

ENT                                                          PWR

 

 

 

این کلید برای پیاده کردن به صورت طولی و زاویه ای می توان استفاده کرد . برای مثال در پیاده کردن قوس ها که ما طول نقاط را که باید پیاده شود و زاویه  آن را نیز داریم برای مثال یک طول 100 متر را می خواهیم پیاده کنیم این طول را وارد دستگاه  می کنیم و دوربین را به زاویه ای که داریم می بندیم بعد رفلکتور را در امتداد دوربین گرفته و Measur می کنیم. بعد دستگاه طولی را که اندازه گیری کرده را از طول مبنا 100 که به دستگاه داده ایم کم می کند و طول که باید به عقب

dS:  - 07.351      m

HR:   59.26.15    D  

NIKON                                                   2ND   

ENT                                                          PWR

 

یا جلو رفت را به ما می دهد.به این صورت که اگر منفی باشد باید به عقب رفت و اگر مثبت بود به جلو.در واقع (êd=d-D) که d طول است که به دستگاه می دهیم و D طولی که دستگاه اندازه گیری کرده است.

 

4

PSM

پس از اینکه MRS کردیم و صفحه نمایش شکل بالا درآمد (dS) مقدار فاصله ای است که باید به عقب یا جلو رفت تا طول مورد نظر پیاده شود که در اینجا (-7.351) متر است چون این عدد منفی است پس باید اندازه این مقدار به عقب بازگشت.

- 

XYZ

برای توجیه این دستگاه باید از کلید                             استفاده کرد به این صورت که بعد از زدن این کلید دستگاه مختصات نقطه استقرار دوربین را از ما می گیرد.

X: 1000.000   M

Y:1000.000    M  

                                                      

 

 

که در این صورت اول X وy و بعد از فشار دادن دوباره کلید صفحه نمایش عوض می شود و ارتفاع را وارد می کنیم.

Y: 1000.000   M

Z:1000.000    M  

NIKON                                                              2ND   

ENT                                                          PWR

 

 

 

پس از وارد کردن مختصات اینتر می کنیم که صفحه نمایش تغییر یافته و می توان ارتفاع منشور(HT) و ارتفاع دستگاه (HI) را وارد کنیم.

HT: 001.7000       m

HI :001.530          m  

 NIKON                                                          2ND   

ENT                                                      PWR

 

 

 

پس از وارد کردن HT و HI اینتر می کنیم.

کلید LG: کاربرد این کلید برای روشن کردن لیزر دستگاه می باشد و اکس دستگاه را نشان می دهد. که پس از انجام این مراحل دستگاه برای برداشت کردن آماده میشود .


 
درباره نقشه برداری
ساعت ٩:٤٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸٩   کلمات کلیدی:


تعیین موقعیت نسبی نقاط واقع در سطح زمین و یا نزدیک به آن هدف اصلی نقشه‌برداری است. از این تعریف ساده چنین استنتاج می‌شود که هدف، تعیین مختصات نقاط در سه بعد است. در بعضی موارد، برای تعیین موقعیت، بعد زمان نیز مورد توجه قرار می گیرد (سنجش های نجومی و نقشه برداری ماهواره ای).مختصات مطلوب می تواند مختصات دکارتی Z,Y,X و یا مختصات عرض و طول جغرافیایی باشد.

معمولاً عملیات نقشه‌برداری شامل دو مرحله برداشت (یا اندازه‌گیری) و محاسبه و ارائه نتایج کار است. در مرحله اندازه گیری، از وسایل و دستگاه‌ها و نیز روش های مختلفی استفاده می‌شود تا داده‌های لازم برای مرحله دوم بدست آید. نتایج کار به صورتهای آنالوگ (نقشه، مقاطع طولی و عرضی و ...) و یا ارقامی ( مانند جدول‌ها، مدل‌های رقمی زمین) ارائه می‌گردد.

در نقشه برداری از مناطق کوچک اثر کرویت زمین تقریباً ناچیز است و می توان زمین را در منطقه کوچکی مسطح در نظر گرفت. در مواقعی که زمین را مسطح فرض کنیم روش نقشه‌برداری مسطحه نامیده می‌شود این فرضیه مادامیکه سطح منطقه مورد نظر از چند صد کیلومتر مربع تجاوز نکند قابل قبول است. نقشه‌برداری مسطح برای کارهای مهندسی، معماری، شهرسازی، باستانشناسی، کارهای ثبت و املاکی، تجاری، اکتشافی بکار می‌رود. برای نمایش اطلاعات جمع‌اوری شده در نقشه‌برداری از سیستم تصویر استفاده می‌گردد.

آموزش نقشه برداری

نقشه‌برداری در سطوح گوناگون آموزش داده می‌شود. داوطلبان ورود به این رشته باید در ریاضیات (هندسه، مثلثات) و فیزیک دوره دبیرستان قوی باشند و نیز علاقه‌مندی و آمادگی جسمی لازم برای کارهای صحرایی را دارا باشند.

بعضی دروس تخصصی این رشته عبارت‌اند از: راه سازی، تئوری خطاها، نقشه‌برداری، ژئودزی (جهت تعیین شکل زمین)، فتوگرامتری، کارتوگرافی، هیدروگرافی (نقشه‌برداری از بستر دریا)، پروژه و کارآموزی میباشند.

امکان ادامه تحصیل در این رشته تا حد دکتری در ایران موجود است. [سازمان نقشه‌برداری کشور] ،سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت راه و ترابری،‌ وزارت نفت، سازمان آب، سازمان بنادر و کشتیرانی،‌ اداره جغرافیایی ارتش و سپاه و بخش خصوصی از جمله محلهای جذب فارغ‌التحصیلان این رشته است.

شاخه‌ها

به علت وسعت زیاد نقشه‌برداری تقسیمات مختلفی برای آن در نظر گرفته اند:

1- ژئودزی: برای تعیین و بررسی شکل و ابعاد زمین

2- توپوگرافی: برداشت و نمایش شکل زمین و محاسبه مساحت وارتفاع هدف اصلی آن تهیه ی نقشه های ارتفاعی است

3- فتوگرامتری: تهیه ی نقشه با عکس برداری زمینی ،هوایی یا ماهواره ای

4- کارتوگرافی: مراحل ترسیم نقشه را گویند تنها بخش نقشه برداری است که هنر در آن دخیل است

5- سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS): در این سیستم همه اطلاعات به صورت مکان مرجع دسته بندی می شوند و کاربردهای فراوانی دارد از جمله ذخیره، بازیابی، به هنگام سازی و پردازش داده های مکانی به منظور اتخاذ یا پشتیبانی یک تصمیم برای حل یک مسئله به بهترین روش و کمترین هزینهرا ممکن می سازد.6- سنجش از دور (RS): جمع‌آوری اطلاعات از عوارض سطح زمین، بدون تماس فیزیکی بیشترین اتکای آن به تصاویر ماهواره ای است

7- کاداستر: نقشه برداری ثبتی و یا نقشه برداری که ارزش حقوقی داشته باشد

8- آب‌نگاری:یا همان هیدروگرافی تهیه نقشه و دادهای مکانی از ژرفای آبها

رشته های مختلف نقشه برداری

1-نقشه برداری مسیر: برای طرح و پیاده کردن مسیرها از قبیل راه و راه آهن و کانال کشی و غیره استفاده می گردد.

2-نقشه برداری زیرزمینی: موضوع آن برداشت یا پیاده کردن نقشه های تونل و معادن و غیره است.

3-نقشه برداری هیدروگرافی: به منظور داشتن موقعیت عمق دریاها و رودخانه ها جهت عبور و مرور کشتی ها استفاده می شود.

4-نقشه برداری نظامی: برای تهیه نقشه های نظامی و تعیین نقاط استراتژیکی و دفاعی مورد استفاده قرار می گیرد.

5-نقشه برداری ثبتی: که هدف آن تعیین حدود اراضی و مساحت قطعات ملکی است.

6-نقشه برداری شهری:برای تهیه و اجرای طرحهای جامع و تفصیلی و هادی شهرها به کار می رود.

زمینه کاری این رشته :

دانش آموختگان رشته نقشه بردای در هر مقطعی اعم از دیپلم به بالا به سرعت جذب بازار کار می شوند . به دلیل اهمیت این رشته در کارهای عمرانی و محاسبات سنگین ریاضی و تئوری خطاها کسب مدرک در این رشته کار آسانی نیست . از این رو دانشجویان این رشته حتی در هنگام تحصیل نیز با پیشنهادات کار فراوانی روبرو می شوند .

 

 


 
نقشه برداری
ساعت ٩:٤٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸٩   کلمات کلیدی:

معرفینقشهبرداریواهدافآنمهندسینقشهبرداریتاریخچهنقشهبرداری

معرفی رشته مهندسی نقشه برداری و اهداف آن

معرفی رشته نقشه برداری:

تاریخچه ی مهندسی عمران به اصطلاح Civil engineering به قرن هجدهم باز می‌گردد. در آن زمان مهندسی عمران در مقابل مهندسی طراحی Military engineering قرار داشت. اصطلاحی که به همه ی امور مهندسی که به مسایل ساخت و ساز بناهای دست ساز بشر باز می‌گشت. مانند سدها، ساختمان ها، پل‌ها و کانال‌ها گفته می‌شد. البته طی گذشت سال های متمادی و با پیشرفت علم و تخصصی شدن علوم، به مرور علوم مختلف، از جمله مکانیک Civil engineering جدا شده اما این اصطلاح هم چنان نام خود را برای عمران حفظ مهندسی کرد. در کشور ما نیز این رشته تا قبل از انقلاب فرهنگی به نام " مهندسی راه و ساختمان" معروف بود. اما بعد از انقلاب فرهنگی عنوان "مهندسی عمران" برای آن در نظر گرفته شد. زیرا عنوان "عمران" به اصطلاح Civil engineering نزدیک تر است.


هدف از تشکیل رشته نقشه برداری:

هدف از این رشته تربیت نیروهای متخصصی است که بتوانند در پروژه‌های مختلف عمرانی در زمینه‌های ساختمانی ، راه‌سازی ، پل‌سازی ، سازه‌ها و بناهای آبی، جمع‌آوری و دفع فاضلاب و ... مسوولیت طرح ، محاسبه و اجرا و نظارت بر اجرا را بر عهده گیرند.

مهندسی عمران از جمله رشته‌هایی است که بیانگر کاربرد علم در ایجاد سازندگی و عمران کشور است. یعنی هرچیزی که به آبادی یک کشور باز می‌گردد، مانند: سد، فرودگاه، جاده، برج، تونل، دکل‌های مخابرات، ساختمان‌های مقاوم در مقابل زلزله، سیل و آتش و نیروگاههای برق و مصالح سبک، ارزان و با کیفیت مناسب برای ساخت و ساز، در حیطه کار مهندس عمران قرار می‌گیرد.http://www.iranarea.ir/
http://www.iranarea.ir/ گروهی است. یعنی متخصص عمران در محیط کار خود با اقشار مختلف جامعه از جامعه کارگران، تکنسین‌ها و مهندسان رشته‌های دیگر سروکار دارد و باید با همه این افراد ارتباط خوبی برقرار کند تا بتواند شاهد پیشرفت و موفقیت کارش باشد.

با توجه به کمیت و کیفیت درسهایی که در این رشته ارایه می‌گردد، داوطلب باید از توان و دانش برتر در زمینه‌های ریاضی و فیزیک برخوردار باشد. همچنین توان جسمی ، قدرت تجزیه و تحلیل ، قدرت تجسم و دقت کافی در بسیاری از مسایل را داشته باشد.

رشته مهندسی عمران دارای دو بعد اجرایی و نظری و آزمایشگاهی است. در این میان عده‌ای از مهندسین جذب کارهای اجرایی می‌شوند که در این صورت باید آمادگی کار در کارگاههای داخل و خارج شهر را داشته باشند یعنی برای برنامه‌ریزی و سروکار داشتن با اقشار مختلف مردم آماده باشند و عده‌ای نیز جذب بعد نظری و آزمایشگاهی مهندسی می‌شوند که این عده نیز باید آمادگی کارهای محاسباتی ، دفتری و آزمایشگاهی را داشته باشند. کارهایی که به ریاضیات قوی و صبر و حوصله بسیار نیاز دارد.

شایان ذکر است که بسیاری از کارها و طرحهای عمرانی در خارج از محیطهای شهری بوده و فعالیت نسبتا زیادی را می‌طلبد لذا داوطلب این رشته باید علاقمند به کارهای عمرانی بوده و توانایی کار در محیطهای پرجمعیت را داشته باشد.


درس های مهم رشته نقشه بردای:

ضرایب و عنوان درس های اختصاصی رشته ی مهندسی عمران در آزمون سراسری به شرح زیر است:

ریاضیات:4، فیزیک مکانیک (فیزیک):3، شیمی:1، درس های فنی:2 ضرایب درس های فنی برای دارندگان دیپلم های هنرستان های فنی و حرفه ای و کشاورزی نظام قدیم آموزش متوسطه لحاظ خواهد شد.


گرایش های تحصیلات تکمیلی:

مدیریت گروههای اجرایی در عملیات نقشه‌برداری ، طرح و برنامه‌های سیستم نقشه، محاسبات و برنامه‌ریزی در زمینه‌های مختلف فنی نقشه‌برداری، تدریس و آموزش در دوره کاردانی (پس از طی دوره مربوط به تعلیم و تربیت).

امکان ادامه تحصیل در این رشته تا حد کارشناسی ارشد در داخل و در سطوح بالاتر در خارج از کشور موجود است. سازمان نقشه‌برداری وزارت برنامه و بودجه ، وزارت راه و ترابری ،‌ وزارت نفت ، سازمان آب ، سازمان بنادر و کشتیرانی،‌ اداره جغرافیایـی ارتش و سپاه و بخش خصوصـی و ... از جمله محلهای جذب فارغ‌التحصیلان این رشته است.
آینده شغلی و بازارکار:


مراکز مختلفی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در فعالیتهای عمرانی نقش دارند که هر یک به تناسب نوع فعالیت خود، اقدام به جذب فارغ‌التحصیلان این رشته می‌کنند.

وزارت‌خانه‌های مسکن و شهرسازی، راه و ترابری، جهاد سازندگی و نیرو به صورت گسترده‌تر و سایر وزارت‌خانه‌ها، اداره‌ها ، سازمانها ، مراکز دولتی و خصوصی نظیر : وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش ، کشاورزی ، فرهنگ و آموزش عالی، بانکها و ... به صورت مستقیم برای کارهای عمرانی خود مثل طرح و محاسبه، اجرا و نظارت بر اجرا، نیاز به استخدام مهندسان عمران دارند. علاوه بر آن ، شرکتهای مختلف مهندسان مشاور که در کشور به صورت گسترده وظیفه طراحی ، محاسبه و نظارت بر اجرای پروژه‌های ساختمانی را بر عهده دارند؛ همچنین شرکتهای ساختمانی و راه‌سازی دولتی و خصوصی که در اجرای این طرحها فعالیت دارند، تعداد کثیری از فارغ‌التحصیلان رشته عمران را استخدام می‌کنند.

اصولا مهندس عمران شانس کاری زیادی دارد چون در طراحی و ساخت بسیاری از کارهای عمرانی مانند: راهها ، پل‌ها ، سدها ، سازه‌های دریایی برای سکوهای نفتی، آشیانه‌های هواپیما و خانه‌های مسکونی مقاوم در مقابل زلزله‌، مهندسین عمران حضوری فعال دارند. متخصصانی که یا در دفترهای مشاوره به طراحی پروژه‌های فوق می‌پردازند و یا مجری کارهای عمرانی مذکور بوده و به کیفیت اجرای آنها نظارت دارند.

البته باید توجه داشت که هر دانشجوی مهندسی عمران نمی‌تواند فرصت‌های شغلی خوبی داشته باشد. بلکه باید در دوران تحصیل به دنبال پژوهش ، تحقیق و یادگرفتن باشد نه این که تنها واحدهای دانشگاهی را پاس کند و یا حتی به فکر یک معدل خوب دانشگاهی باشد. چون شرکتهای عمرانی خصوصی و دولتی به دنبال یک نیروی کارآمد هستند نه یک شاگر اول دانشگاه .
وضعیت نیاز کشور به این رشته در حال حاضر:


وقتی کسی صحبت از سازندگی می‌کند اولین چیزی که به ذهن هر کس می‌رسد پل، سد، کارخانه و کارگاه است که ساخت بنای همه اینها بر عهده مهندسین عمران است و به همین دلیل فرصت‌های شغلی این رشته در همه جای دنیا بسیار زیاد است. در کشور ما نیز که فعالیت‌های عمرانی 30 تا 40 درصد کل بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهد، بازار کار یک مهندس عمران از مهندسین رشته‌های دیگر بیشتر است. بویژه این که کشور ما بعد از انقلاب در زمینه مهندسی عمران رشد زیادی داشته است.

با توجه به روند رو به رشد ساخت و ساز بناهای شهری در ایران و احتیاج به مسکن و ساختمان به نظر می‌رسد بازار کار این رشته همچنان پویا و پرتحرک باشد.پیش‌بینی وضعیت آینده رشته در ایران:


چندسال پیش که برای مترو کارشناسان ژاپنی آمده بودند، یکی از آنها گفته بود تهران ده بزرگی است چرا که خیلی از سیستم‌های شهری را ندارد. این نشان می‌دهد که برای پیشرفت و توسعه، ما به کارهای زیربنایی مثل راه، مترو و تاسیسات شهری بسیار نیازمندیم. برای مثال امکان ندارد که کشوری پیشرفت کند اما سیستم ترابری و حمل و نقل آن به طور کامل درست نشده باشد؛ کاری که بخش اصلی آن بر عهده مهندسین عمران است.

نکات تکمیلی:

هنگام مرور دفترچه رشته های تحصیلی دانشگاه ها چند رشته به چشم می خورد که دارای پیشوند مهندسی علمی - کاربردی می باشند.

عنوان علمی - کاربردی نشان دهنده کاربردی تر بودن این رشته ها می باشد که آنها را از حالت تئوری و نظری به سمت کاربردی سوق می دهد و فعالیت های کارگاهی بخش عمده ای از مطالب درسی این رشته ها می باشد.

رشته های مهندسی علمی - کاربردی شبکه های آب و فاضلاب ، مهندسی علمی - کاربردی بهره برداری از سد و شبکه و مهندسی علمی - کاربردی ساختمان های آبی از جمله این رشته ها هستند که بطور اختصاصی در دانشکده صنعت آب و برق شهید عباسپور وابسته به وزارت نیرو ارائه می گردند. با توجه به اینکه هر کدام از سه رشته فوق بخشی از مهندسی عمران گرایش آب می باشند ، لذا در این قسمت آورده شده اتد دانشکده صنعت آب و برق شهید عباسپور در این رشته ها از هر دو جنس دختر و پسر پذیرش کرده و دارای تعهدی به میزان دو برابر مدت تحصیل می باشد.


جمع بندی:

با توجه به نکات مذکور باید گفت که دانشجویان رشته مهندسی نقشه برداری باید به دو مسئله مطالعات تئوریک و مشاهدات عملی توجه بسزا داشته و در عین حال نظر به گسترش تکنولوژی های نو، توفیق در مطالعه و کار با نرم افزارهای بی شمار موجود در این رشته و اینترنت یکی دیگر از کلیدهای موفقیت دانشجویان می باشد.

در حال حاضر یکی از خصوصیات منحصر به فرد گرایش تحصیلی ژئودزی و ژئوماتیک آن است که این رشته تمامی خواسته‌ها و سلایق تئوریک و عملی دانشجویان خود را ارضا خواهد کرد.

شایان ذکر است جایگاه کنونی رشته نقشه‌برداری از حیث تئوری و عملی در کشور، قابلیت رقابت با مسائل روز دنیا را دارد به شرط آن که در زمینه‌های عملی و کاربردهای مختلف نیز زمینه‌های فرهنگی لازم برای ارجاع کار به فارغ التحصیلان مهندسی نقشه برداری کشور، فراهم شود